Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Chi Phí

Phương án 1: Đóng góp cho Quỹ Kinh Tế Quốc Gia (NEF)

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 100,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư: US$ 2,000

Người phụ thuộc US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư US$ 7,500

Con cái từ 16 - 25 tuổi + Cha mẹ trên 65 tuổi: US$ 5,000/người

Người bảo trợ US$ 7,500

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 30,000

Vợ chồng

Vợ chồng

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 165,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư: US$ 2,000

Người phụ thuộc US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư US$ 7,500

Con cái từ 16 - 25 tuổi + Cha mẹ trên 65 tuổi: US$ 5,000/người

Người bảo trợ US$ 7,500

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình có tối đa 4 thành viên

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 190,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư: US$ 2,000

Người phụ thuộc US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư US$ 7,500

Con cái từ 16 - 25 tuổi + Cha mẹ trên 65 tuổi: US$ 5,000/người

Người bảo trợ US$ 7,500

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Mỗi người phụ thuộc bổ sung

Mỗi người phụ thuộc bổ sung

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 25,000 / người

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư: US$ 2,000

Người phụ thuộc US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư US$ 7,500

Con cái từ 16 - 25 tuổi + Cha mẹ trên 65 tuổi: US$ 5,000/người

Người bảo trợ US$ 7,500

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Phương án 2: Đầu tư bất động sản

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 300,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

US$ 2,000

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 30,000

Vợ chồng

Vợ chồng

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 300,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư: US$ 2,000

Người phụ thuộc: US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi: US$ 5,000/người

Người bảo trợ US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 85,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình có tối đa 4 thành viên

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 300,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư: US$ 2,000

Người phụ thuộc: US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi: US$ 5,000/người

Người bảo trợ US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 85,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu

Người phụ thuộc trên 18 tuổi: US$ 35,000

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: US$ 25,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Gia đình có 5 thành viên hoặc hơn

Gia đình có 5 thành viên hoặc hơn

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 300,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư: US$ 2,000

Người phụ thuộc: US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi: US$ 5,000/người

Người bảo trợ US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 85,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu

Người phụ thuộc trên 18 tuổi: US$ 35,000

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: US$ 25,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Phương án 3: Đầu tư vào một dự án doanh nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 3,500,000
tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định Hoặc
Tham gia đầu tư với tổng giá trị US$ 6,000,000 (tối thiểu US$ 1,000,000 /người ) + tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

US$ 2,000

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 30,000

Vợ chồng

Vợ chồng

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 3,500,000
tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định Hoặc
Tham gia đầu tư với tổng giá trị US$ 6,000,000 (tối thiểu US$ 1,000,000 /người ) + tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư:
US$ 2,000

Người phụ thuộc:
US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

Người bảo trợ
US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 85,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình có tối đa 4 thành viên

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 3,500,000
tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định Hoặc
Tham gia đầu tư với tổng giá trị US$ 6,000,000 (tối thiểu US$ 1,000,000 /người ) + tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư:
US$ 2,000

Người phụ thuộc:
US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

Người bảo trợ
US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 85,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu

Người phụ thuộc trên 18 tuổi:
US$ 35,000

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi:
US$ 25,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Gia đình có 5 thành viên hoặc hơn

Gia đình có 5 thành viên hoặc hơn

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 3,500,000
tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định Hoặc
Tham gia đầu tư với tổng giá trị US$ 6,000,000 (tối thiểu US$ 1,000,000 /người ) + tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư:
US$ 2,000

Người phụ thuộc:
US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

Người bảo trợ
US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 85,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu

Người phụ thuộc trên 18 tuổi:
US$ 35,000

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi:
US$ 25,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Phương án 4: Đầu tư vào trái phiếu chính phủ

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 500,000

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000 /người

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 30,000

Vợ chồng

Vợ chồng

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 535,000

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000 /người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình có tối đa 4 thành viên

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 550,000

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000 /người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 đô cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Mỗi người phụ thuộc thêm

Mỗi người phụ thuộc thêm

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 25,000/ người

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000 /người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 đô cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

* Các khoản phí trên có thể thay đổi.

* Tất cả các khoản phí được tính bằng đô la Mỹ.

Câu hỏi thường gặp

1. Thời gian để có được hộ chiếu Saint Lucia?

Quá trình đăng ký nhập tịch Saint Lucia có thể mất từ 3 đến 4 tháng trong trường hợp hồ sơ của bạn được chấp thuận và không có gì trở ngại.

2. Quyền lợi khi sở hữu hộ chiếu St. Lucia là gì ?

Xếp hạng 31 trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu, hộ chiếu St. Lucia giúp bạn tự do du lịch miễn thị thực lên đến 145 quốc gia theo dữ liệu năm 2019 của IATA bao gồm khu vực Schengen của Liên minh Châu u, Vương quốc Anh, Hong Kong, Singapore và nhiều quốc gia khác như Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Ireland, etc. Tuy nhiên, Công dân Kinh tế của Saint Lucia (người mang hộ chiếu) vẫn cần thị thực để đến Canada và Hoa Kỳ.

3. Sẽ ra sao nếu đơn xin nhập tịch của tôi bị từ chối?

Bạn sẽ chỉ phải hoàn tất thanh toán hết mọi khoản đầu tư sau khi đã nhận được “Thư Phê Duyệt Quốc Tịch” từ Chính phủ. Bạn sẽ có 60 ngày để hoàn thành và thanh toán mọi cam kết đầu tư của bạn. Nếu đơn xin nhập tịch của bạn bị từ chối, có thể là do những nguyên nhân sau:

  • Bạn không qua được giai đoạn kiểm tra lý lịch và thẩm định của chính phủ .
  • Bạn có tiền án tiền sự hoặc đã từng bị từ chối nhập tịch ở một quốc gia khác.
  • Bạn đã không thành thật hoặc cung cấp thông tin sai lệch trong đơn xin nhập tịch của bạn.
  • Bạn đã từng bị kết án về tội hình sự.
  • Bạn đã từng bị từ chối cấp visa tại quốc gia mà hộ chiếu St. Lucia được quyền đi lại tự do không cần visa
  • Bạn đã bị tòa án tuyên bố phá sản; và
  • Tình trạng sức khỏe của bạn không đủ tốt về cả thể chất lẫn tinh thần.
4. Tôi có thể trực tiếp nộp đơn cho Đơn vị “Đầu tư - Nhập cảnh” của Saint Lucia mà không cần phải thông qua bất kỳ Đại lý ủy quyền nào hay không?

Mỗi ứng viên PHẢI sử dụng một Đại lý ủy quyền được cấp phép để nộp đơn xin nhập tịch. Đơn vị “Đầu tư - Nhập tịch” sẽ không xử lý bất kỳ đơn đăng ký nào được gửi bởi bất kỳ ai ngoài Đại lý ủy quyền được cấp phép.

5. Tôi sẽ phải làm gì nếu đơn xin nhập tịch của tôi bị từ chối

Bạn có thể liên hệ và trao đổi lại việc từ chối đơn xin nhập tịch từ Chính phủ nếu bạn cảm thấy mình đáp ứng đủ điều kiện nhập tịch được yêu cầu. Đại lý ủy quyền của bạn có thể tư vấn cho bạn cách trao đổi lại với Chính phủ.

6. Tôi có thể đẩy nhanh quy trình xét duyệt hồ sơ nhập tịch của mình không?

Việc đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ xin nhập tịch của bạn là không thể. Thời gian tối đa để xét duyệt hồ sơ là 4 tháng.

GIS Club

Với bốn hạng thẻ hội viên GIS, khách hàng sẽ được tận hưởng những trải nghiệm ưu tiên dành riêng và ưu đãi hấp dẫn. Hãy khám phá những lợi ích khi trở thành hội viên, tích lũy và đổi điểm ưu đãi cho các dịch vụ của GIS ngay hôm nay!

Điểm thưởng

Tích lũy điểm thưởng cho mỗi đô la Mỹ (US $) chi tiêu khi sử dụng dịch vụ cao cấp của chúng tôi.

Thể lệ

Chi tiêu điểm thưởng trực tiếp cho hóa đơn của bạn. 100 điểm thưởng = 1 US $

Tin tức

Tự do du lịch châu Âu cùng quốc tịch Saint Lucia

Về chúng tôi

GIS là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ định cư và nhập quốc tịch trên toàn thế giới.

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E2, chương trình Golden Visa định cư châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...

Đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, GIS mang đến những giải pháp tốt nhất, tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.