Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Chi Phí

Đầu tư vào Quỹ Kinh tế Quốc gia

Tối thiểu 100,000 USD

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoản đóng góp tối thiểu

100,000 USD

 

Phí xử lý hồ sơ

2,000 USD

 

Phí thẩm định

7,500 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

130 USD

 

Phí dịch vụ GIS

30,000 USD

Nhà đầu tư + vợ/chồng

Nhà đầu tư + vợ/chồng

 

Khoản đóng góp tối thiểu

140,000 USD

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

130 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

40,000 USD

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình có tối đa 4 thành viên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

150,000 USD

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

Người phụ thuộc: thêm 1,000 USD/người

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 5,000 USD/người

 

Phí cấp hộ chiếu

130 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn + vợ/chồng: 40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung: 2,000 USD/người

Mỗi người phụ thuộc bổ sung

Gia đình 5 thành viên trở lên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

150,000 USD

Bổ sung 15,000 USD cho mỗi người phụ thuộc tính từ thành viên thứ 5

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

Người phụ thuộc: thêm 1,000 USD/người

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 5,000 USD/người

 

Phí cấp hộ chiếu

130 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn + vợ/chồng: 40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung: 2,000 USD/người

Đầu tư Bất động sản (dự án được Chính phủ phê duyệt)

Tối thiểu 300,000 USD

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoản đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

2,000 USD

 

Phí thẩm định

7,500 USD

 

Phí Chính phủ

50,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD

 

Phí dịch vụ GIS

30,000 USD

Nhà đầu tư + vợ/chồng

Nhà đầu tư + vợ/chồng

 

Khoản đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

 

Phí Chính phủ

85,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

40,000 USD

Gia đình tối đa 4 thành viên

Gia đình tối đa 4 thành viên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 1,000 USD/người

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 5,000 USD/người

 

Phí Chính phủ

Đương đơn kèm vợ/chồng: 85,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm 35,000 USD/người

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: thêm 25,000 USD/người

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn kèm vợ/chồng: 40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung: 2,000 USD/người

Gia đình 5 thành viên trở lên

Gia đình 5 thành viên trở lên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 1,000 USD/người

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 5,000 USD/người

 

Phí Chính phủ

Đương đơn kèm vợ/chồng: 85,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm 35,000 USD/người

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: thêm 25,000 USD/người

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn kèm vợ/chồng: 40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung: 2,000 USD/người

Đầu tư vào Doanh nghiệp (dự án được Chính phủ phê duyệt)

3,5 triệu USD (Nhà đầu tư cá nhân)
6 triệu USD (liên doanh, tối thiểu 1 triệu USD/người)

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

3,5 triệu USD và tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định hoặc
6 triệu USD (tối thiểu 1 triệu USD/người) và tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Phí xử lý hồ sơ

2,000 USD/người

 

Phí thẩm định

7,500 USD

 

Phí Chính phủ

50,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD

 

Phí dịch vụ GIS

30,000 USD

Vợ chồng

Nhà đầu tư + vợ/chồng

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

3,5 triệu USD và tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định hoặc
6 triệu USD (tối thiểu 1 triệu USD/người) và tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn:
2,000 USD

Vợ/chồng: thêm
1,000 USD

 

Phí thẩm định

Đương đơn
7,500 USD

Vợ/chồng: thêm
5,000 USD

 

Phí chính phủ

85,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

40,000 USD

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình tối đa 4 thành viên

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

3,5 triệu USD
tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định Hoặc
6 triệu USD (tối thiểu 1 triệu USD/người) và tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn:
2,000 USD

Vợ/chồng: thêm
1,000/người USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm
1,000 USD

 

Phí thẩm định

Đương đơn:
7,500 USD

Vợ/chồng: thêm
5,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm
5,000 USD

 

Phí chính phủ

Đương đơn kèm vợ/chồng:
85,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm 35,000 USD

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: thêm
25,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn kèm vợ/chồng:
40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung:
2000 USD/người

Gia đình có 5 thành viên hoặc hơn

Gia đình có 5 thành viên trở lên

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

3,5 triệu USD
và tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định hoặc
6 triệu USD (tối thiểu 1 triệu USD/người) và tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn:
2,000 USD

Vợ/chồng: thêm
1,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm
1,000 USD/người

 

Phí thẩm định

Đương đơn:
7,500 USD

Vợ/chồng: thêm
5,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm
5,000 USD/người

 

Phí Chính phủ

Đương đơn kèm vợ/chồng:
85,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm
35,000 USD/người

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: thêm
25,000 USD/người

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn kèm vợ/chồng:
40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung:
2,000 USD/người

Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ

500,000 USD cho một cá nhân độc thân, duy trì trong vòng 5 năm

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoản đóng góp tối thiểu

500,000 USD

 

Phí Chính phủ

50,000 USD

 

Phí thẩm định

7,500 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

130 USD

 

Phí dịch vụ GIS

30,000 USD

Vợ chồng

Nhà đầu tư + vợ/chồng

 

Khoản đóng góp tối thiểu

535,000 USD

 

Phí Chính phủ

50,000 USD

 

Phí thẩm định

7,500 USD
Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

130 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

40,000 USD

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình có tối đa 4 thành viên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

550,000 USD

 

Phí Chính phủ

Đương đơn kèm vợ/chồng:
85,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm
35,000 USD

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: thêm
25,000 USD

 

Phí thẩm định

Đương đơn:
7,500 USD

Vợ/chồng: thêm
5,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm
5,000 USD/người

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn + vợ/chồng:
40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung:
2,000 USD/người

Mỗi người phụ thuộc thêm

Gia đình 5 thành viên trở lên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

550,000 USD, thêm 25,000 USD/người tính từ người phụ thuộc thứ 5

 

Phí Chính phủ

Đương đơn kèm vợ/chồng:
85,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm
35,000 USD

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: thêm
25,000 USD

 

Phí thẩm định

Đương đơn:
7,500 USD

Vợ/chồng: thêm
5,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm
5,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn kèm vợ/chồng:
40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung:
2,000 USD/người

*Các khoản phí này có thể thay đổi tùy theo giá thị trường.

*Tất cả các khoản phí được tính bằng USD.

Câu hỏi thường gặp

1. Mất thời gian bao lâu để có quốc tịch St. Lucia?

Thông thường sẽ mất hơn 90 ngày kể từ khi nộp đơn cho đến khi được Chính phủ chấp thuận.

2. Những quyền lợi khi sở hữu hộ chiếu St. Lucia là gì ?

Đứng vị trí thứ 30 trong Bảng xếp hạng Hộ chiếu toàn cầu, hộ chiếu St. Lucia cho phép du lịch miễn thị thực đến 154 quốc bao gồm hầu hết các nước châu Âu, khu vực Schengen, khối Thịnh vượng chung, Vương quốc Anh, Hồng Kông, Hàn Quốc...Ngoại trừ Canada và Hoa Kỳ thì vẫn cần xin thị thực.

3. Trong trường hợp nào đơn xin nhập tịch của tôi sẽ bị từ chối?

Đơn xin nhập tịch của Quý Khách hàng có khả năng bị từ chối vì một vài nguyên nhân sau:

 • Không qua được giai đoạn kiểm tra lý lịch và thẩm định của Chính phủ
 • Có tiền án tiền sự hoặc đã từng bị từ chối nhập tịch ở một quốc gia khác
 • Không thành thật hoặc cung cấp thông tin sai lệch trong đơn xin nhập tịch
 • Từng bị kết án về tội hình sự
 • Từng bị từ chối cấp thị thực tại quốc gia cho phép miễn thị thực với hộ chiếu St. Lucia
 • Từng bị tòa án tuyên bố phá sản
 • Tình trạng sức khỏe thể chất - tinh thần không đủ tốt.
 • Tuy vậy, Quý Khách hàng có thể yên tâm vì tất cả các khoản thanh toán chỉ được tính sau khi đã nhận được “Thư Phê Duyệt Quốc Tịch” từ Chính phủ.

  4. Tôi có thể trực tiếp nộp đơn cho Đơn vị Đầu tư - Nhập cảnh của St. Lucia hay không?

  Quý Khách hàng không thể trực tiếp nộp đơn cho bất kì đơn vị nào ngoại trừ đại lý được ủy quyền.

  5. Tôi cần phải làm gì nếu đơn xin nhập tịch bị từ chối?

  Quý Khách hàng có thể liên hệ và trao đổi lại với phía Chính phủ nếu cảm thấy mình đáp ứng đủ điều kiện nhập tịch được yêu cầu. Đại lý uỷ quyền có thể hỗ trợ tư vấn cho Quý Khách hàng sâu hơn về vấn đề này.

  6. Tôi có thể đẩy nhanh quá trình xét duyệt hồ sơ nhập tịch hay không?

  Không thể, vì chương trình đã có quy định khung thời gian tối đa xét duyệt hồ sơ là 4 tháng. Để tránh phát sinh những vấn đề không đáng có, Quý Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin chuẩn xác và đầy đủ để hồ sơ được duyệt đúng hạn.

  Hội viên GIS

  Với bốn hạng thẻ hội viên, Quý Khách hàng sẽ được sử dụng các dịch vụ đặc biệt của GIS và tận hưởng những ưu đãi có 1-0-2 được thiết kế riêng cho từng hạng thẻ. Hãy khám phá những lợi ích khi trở thành hội viên, tích lũy và đổi điểm ngay hôm nay!

  Điểm thưởng

  Tích lũy điểm thưởng cho mỗi đô la Mỹ (USD) chi tiêu khi sử dụng dịch vụ cao cấp của GIS.

  Thể lệ

  Chi tiêu điểm thưởng trực tiếp cho hóa đơn của bạn: 100 điểm thưởng = 1 USD.

  Tin tức

  Tự do sinh sống tại "thiên đường xanh" cùng quốc tịch St. Lucia

  Về chúng tôi

  Global Immigration Services (GIS) là doanh nghiệp tư vấn được cấp phép đăng ký hợp pháp, hoạt động dưới hình thức đại lý được chỉ định bởi Chính phủ Vanuatu thuộc Chương trình Hỗ trợ Phát triển (DSP). Ở lĩnh vực đầu tư định cư, GIS cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho người nộp đơn và xử lý đơn xin thị thực.

  Với xu thế đầu tư định cư đang thịnh hành, GIS đang đẩy mạnh nhiều chương trình như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E-2, chương trình Thị thực Vàng châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...Đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng mang đến những giải pháp tốt nhất cho Quý Khách hàng (tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí).