Scroll Top

Fees

Đầu tư vào Quỹ Kinh tế Quốc gia
100,000+ USD

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

2,000 USD

 

Phí thẩm định

7,500 USD

 

Phí Chính phủ

50,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD

 

Phí dịch vụ GIS

30,000 USD

Nhà đầu tư + vợ/chồng

Nhà đầu tư + vợ/chồng

 

Khoản đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

 

Phí Chính phủ

85,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD

 

Phí dịch vụ GIS

40,000 USD

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình có tối đa 4 thành viên

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 1,000 USD/người

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 5,000 USD/người

 

Phí Chính phủ

Đương đơn kèm vợ/chồng: 85,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm 35,000 USD/người

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: thêm 25,000 USD/người

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn kèm vợ/chồng: 40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung: 2,000 USD/người

Mỗi người phụ thuộc bổ sung

Gia đình 5 thành viên trở lên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 1,000 USD/người

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 5,000 USD/người

 

Phí Chính phủ

Đương đơn kèm vợ/chồng: 85,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm 35,000 USD/người

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: thêm 25,000 USD/người

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn kèm vợ/chồng: 40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung: 2,000 USD/người

Đầu tư vào Doanh nghiệp (dự án được Chính phủ phê duyệt)
3,500,000 USD (Nhà đầu tư cá nhân)

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoản đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

2,000 USD

 

Phí thẩm định

7,500 USD

 

Phí Chính phủ

50,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD

 

Phí dịch vụ GIS

30,000 USD

Nhà đầu tư + vợ/chồng

Nhà đầu tư + vợ/chồng

 

Khoản đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

 

Phí Chính phủ

85,000 USD

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

40,000 USD

Gia đình tối đa 4 thành viên

Gia đình tối đa 4 thành viên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 1,000 USD/người

 

Phí Chính phủ

Đương đơn kèm vợ/chồng: 85,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm 35,000 USD/người

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: thêm 25,000 USD/người

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn kèm vợ/chồng: 40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung: 2,000 USD/người

Gia đình có 5 thành viên hoặc hơn

Gia đình có 5 thành viên hoặc hơn

 

Khoản đóng góp tối thiểu

300,000 USD (duy trì trong vòng 5 năm)

 

Phí xử lý hồ sơ

Đương đơn: 2,000 USD

Vợ/chồng: thêm 1,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 1,000 USD/người

 

Phí thẩm định

Đương đơn: 7,500 USD

Vợ/chồng: thêm 5,000 USD

Người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: thêm 5,000 USD/người

 

Phí Chính phủ

Đương đơn kèm vợ/chồng: 85,000 USD

Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên: thêm 35,000 USD/người

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: thêm 25,000 USD/người

 

Phí cấp hộ chiếu

350 USD/người

 

Phí dịch vụ GIS

Đương đơn kèm vợ/chồng: 40,000 USD

Mỗi người phụ thuộc bổ sung: 2,000 USD/người

Đầu tư vào Doanh nghiệp (dự án được Chính phủ phê duyệt)
3,500,000 USD (Nhà đầu tư cá nhân)
6,000,000 USD (liên doanh, tối thiểu 1,000,000 USD/người)

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 3,500,000
tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định Hoặc
Tham gia đầu tư với tổng giá trị US$ 6,000,000 (tối thiểu US$ 1,000,000 /người ) + tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

US$ 2,000

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 30,000

Vợ chồng

Vợ chồng

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 3,500,000
tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định Hoặc
Tham gia đầu tư với tổng giá trị US$ 6,000,000 (tối thiểu US$ 1,000,000 /người ) + tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư:
US$ 2,000

Người phụ thuộc:
US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

Người bảo trợ
US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 85,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình có tối đa 4 thành viên

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 3,500,000
tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định Hoặc
Tham gia đầu tư với tổng giá trị US$ 6,000,000 (tối thiểu US$ 1,000,000 /người ) + tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư:
US$ 2,000

Người phụ thuộc:
US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

Người bảo trợ
US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 85,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu

Người phụ thuộc trên 18 tuổi:
US$ 35,000

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi:
US$ 25,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Gia đình có 5 thành viên hoặc hơn

Gia đình có 5 thành viên hoặc hơn

 

Khoảng đóng góp tối thiểu

US$ 3,500,000
tạo ra ít nhất 3 việc làm ổn định Hoặc
Tham gia đầu tư với tổng giá trị US$ 6,000,000 (tối thiểu US$ 1,000,000 /người ) + tạo ra ít nhất 6 việc làm ổn định

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Nhà đầu tư:
US$ 2,000

Người phụ thuộc:
US$ 1,000/người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

Người bảo trợ
US$ 7,500

 

Lệ phí hành chính

US$ 85,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu

Người phụ thuộc trên 18 tuổi:
US$ 35,000

Người phụ thuộc dưới 18 tuổi:
US$ 25,000

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Phương án 4: Đầu tư vào trái phiếu chính phủ

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 500,000

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000 /người

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 30,000

Vợ chồng

Vợ chồng

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 535,000

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000 /người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình có tối đa 4 thành viên

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 550,000

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000 /người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 đô cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Mỗi người phụ thuộc thêm

Mỗi người phụ thuộc thêm

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 25,000/ người

 

Lệ phí hành chính

US$ 50,000 /người

 

Lệ phí thẩm định

Nhà đầu tư
US$ 7,500

Người phụ thuộc trên 16 tuổi:
US$ 5,000/người

 

Phí dịch vụ GIS

US$ 40,000 cho nhà đầu tư + người phối ngẫu và US$ 2,000 đô cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

* Các khoản phí trên có thể thay đổi.

* Tất cả các khoản phí được tính bằng đô la Mỹ.

Frequently asked questions (FAQ)

1. How much time does it take for Saint Lucia Passport?

It takes from 3 to 4 months to get the citizenship certificate and passport in case your registration is approved.

2. What is the reputation of Saint Lucia Passport?

Saint Lucia passport is ranked 33st of Passport Index with visa-free travel to 145 countries in the world according to IATA in 2019. The visa-free travel access includes the United Kingdom, European Schengen states, Hong Kong, Singapore and many more such as Germany, France, Switzerland, Ireland, etc. However, Economic Citizens of Saint Lucia (passport holders) still need a visa to travel to Canada and the United States.

3. What if Citizenship is refused?

You are only required to pay the full amount, only after receiving “Letter of Approval” from Government. You will have 60 days time to commit to the investment. If you are refused, it could be of the following reasons:

  • You have not passed background and due diligence checks done by the Government.

  • You have prior criminal convictions or visa denials.

  • You have lied or provided false information in your application.

  • Have been convicted of a criminal offense except for a minor traffic offense.

  • Have been denied any category of visa to a country to which Saint Lucia has visa-free access and been unsuccessful in subsequently obtaining visa.

  • Have been declared bankrupt by a court; and

  • Have been declared, by a court or qualified health practitioner to be mentally incapacitated.

4. Can I apply directly to the Citizenship Unit of Saint Lucia without approaching authorised agents?

Every applicant MUST use a licensed Authorised Agent to submit their application to the Citizenship by Investment Unit. The Unit will not process any application which has been submitted by anyone other than a licensed Authorised Agent.

5. What if application for Citizenship by Investment is denied?

You can appeal the denial of your application if you feel that there are good grounds to do so. Your Authorised Agent can advise you on how to make an appeal.

6. Is it possible to get citizenship under fast track option under the investment program?

There is no accelerated processing of an application. The maximum time frame is 4 months.

GIS Club

There are four rank levels of Global Immigration Services membership. Advance through three elite ranks when you meet qualifying criteria. Enjoy elevated rewards and experiences throughout your journey. Explore the benefits for all levels. Earn and redeem credit points for our services.

Earning points

Earn Credit Points on qualifying purchasing of services. You’ll earn credit Points for every eligible U.S. dollar spent.

Using points

Spend credit points directly for your invoice. 100 credit points = US$ 1.

Insights

Freedom to travel Europe with Saint Lucia citizenship

About Us

Global Immigration Services Group (GIS) is an Immigration Services Provider focusing on Second Citizenship by investment programs & Residency Programs.

We offer a variety of Second Passport options including but not limited to; Caribbean Citizenships such as Saint Kitts & Nevis, Grenada and Dominica. European Second Citizenship by investment programs inclusive of Cyprus and Malta. As well as other Residency Programs such as Portugal and Greece...

Our selection of established and well-respected Developers, excellent Government Relations and Caribbean Contacts makes us the obvious choice for all your Citizen & Residency needs.